תקנון - טיולים ואתגרים

כללי

השימוש באתר טיולים ואתגרים מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסתך ובהירשמך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים גם לנשים.

בתקנון זה:

"תוכן/ תכנים" מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית ((icon, וכיוצ"ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.

זכויות באתר:

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לטיולים ואתגרים . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לטיולים ואתגרים בלבד .
התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר שבבעלות יחידים או תאגידים בקבוצת "טיולים ואתגרים" הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

שימוש באתר:

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת ההנהלה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

ההנהלה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. ההנהלה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.
הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין החברה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, דיוקם, מהימנותם, חוקיותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.

מבלי לגרוע באמור לעיל ההנהלה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

הצהרת בריאות:

 • בהירשמך לטיול הנני מצהיר בזאת , כי בריאותך תקינה ואין לך כל מניעה לעסוק בכל פעילות גופנית של קבוצת טיולים ואתגרים.
 • בהירשמך לטיול ידוע לך אופיו ומהלכו של הטיול וכי בריאותך מאפשרת לטייל בטיולים האתגריים של החברה.

ביטולים :טיולים בארץ

1. ביטול שיעשה עד שבעה ימי עסקים מיום הטיול יוחזר הכסף במלואו
2. ביטול שיעשה 4 ימי עסקים מיום הטיול יוחזר  50% מערך העסקה
3. ביטול משלושה ימי עסקים ומטה לא יוחזר כל תשלום

ביטולים לסופי שבוע בארץ 

 • כל ביטול אשר יתבצע בארץ  יישא בקיזוז של 250 ש"ח  דמי ניהול  מסך התשלום הכולל
 • משבע ימי עסקים ומטה לא יהיה החזר כספי

* במקרים והביטול נובע מפגעי טבע , תאונת דרכים,פציעה,מחלה המלווה באישור רופא . יוחזר מלוא הכסף (פרט לנסיעות טיסות לחו"ל)
* בעסקאות לטיולים בחוץ לארץ יהיה תקנון נפרד .
* טיולים ואתגרים תנהג בגמישות כספית מול כל גורם ולקוח ותנהג ביושרה .

 • חברת טיולים ואתגרים רשאית לבטל,לשנות,לקצר,להאריך כל טיול  על פי שיקולי הנהלת החברה

ביטולים לנסיעות טיסות  לחו"ל פרט לירדן

 1. ביטול שיעשה עד 60 ימי עסקים מיום הטיול יוחזר הכסף במלואו
 2. ביטול שיעשה מיום העסקים ה 45 ומטה הנוסע ישלם את מלוא כרטיס הטיסה (כפוף לנוהלי חברות התעופה המשתנות מחברה לחברה )
 3. משלושים ימי עסקים  ומטה לא יושב הכסף לא לכרטיסי הטיסה ולא לשרותי קרקע
 4. ברכישת כרטיסי טיסה  בכל זמן יהיה דמי ביטול בסך 1000  ש"ח , כל זאת לא מבטל את סעיפים  1,2,3
 5. ביטולי כרטיסי טיסה יהיו כפופים לתקנון חברותץ התעופה מהם נרכשו כרטיסי הטיסה

ביטול נסיעות לירדן 

 • כל ביטול מיום העיסקה יהיה בעלות 250 ש"ח
 • מ 30 יום עסקים עד 14 ימי עסקים יושב 50%
 • מ 14 ימי עסקים ומטה לא יושב הכסף
 • בכל  זמן ובכל מקרה ינכו 250 ש"ח דמי מנהלות

שינוי מסלול:

1. בכל זמן נתון ביום הטיול ועל פי החלטת הגורמים המוסמכים ניתן יהיה לשנות ,לבטל, לקצר,להאריך את תוואי המסלול.

2. על פי האמור לעיל יהיה ידוע כי השינויים באופי ותוואי המסלול יהיו כפופים למדריך ולמארגן הטיול .

בטיחות

 1. כל מטייל הנרשם לטיול בין אם זה  טיול משפחות ובין זה  זה  טיול אתגרי  מבין ויודע  שעליו  להצטייד ב:

1.1 לבוש  מתאים ונוח  לטיולים

1.2 כיסוי ראש

1.3 מינימום 3  ליטר  מים

1.4 נעלי  הליכה לטיולי  אתגר  (לא ספורט)

הליכה בסימון שבילים מוכרז

 • בהירשמך לטיול ידוע  לך כי הנך מחויב ללכת בתוואי הדרך המסומנים בלבד , כל  סטייה מהשביל  המסומן היא  על  אחריותך  הבלעדית והיה  ותפצע לא תהייה  לך כל  עילה לתביעה .
 • בהירשמך לטיול ידוע לך כי חל איסור חמור לעקוף את מוביל הטיול
 • בהירשמך לטיול ידוע לך כי חל איסור מוחלט להישאר  מאחור המאסף
 • בהירשמך לטיול ידוע לך כי בעת צאתך מהמסלול הינכם חייבים להניח את התרמיל באמצע השביל במקום בו המאסף יוכל לראותו
 • כל סטייה מכללים אלו לא תהייה אחריות שילוחית בגין כל פציעה עוגמת נפש

ביטוחים

 • בכל טיול מחוץ לארץ חובה על המטיילים לעשות ביטוח לטיולי אתגר – חילוץ והצלה
 • למען הסר ספק חברת טיולים ואתגרים לא תהייה אחראית לכל נזק שייגרם למטייל בעת שהותו בחו"ל

תמונות , צילומים בטיול

 • טיולים ואתגרים רשאית לפרסם תמונות אשר צולמו בעת הטיולים שהוציאה , ולצלמים לא תהיינה תביעת זכויות יוצרים

מבצעים והטבות  

 • מעת לעת תצא חברת טיולים ואתגרים בהטבות למטיילים לפרקי זמן קצובים. חברת טיולים ואתגרים תחליט מתי וכמה  זמן יהיו שיעורי ההטבות.
 • מבצע טיולים חד יומיים במחיר 117 ש"ח חלים על טיולים שאינם ברי סיכון גבוה . הנהלת החברה רשאית בכל זמן להעלות את מחירי הטיולים למחירים שהיא רואה לנכון


x
סייען נגישות
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
גווני אפור
גווני מונוכרום
איפוס צבעים
הקטנת תצוגה
הגדלת תצוגה
איפוס תצוגה

אתר מונגש

אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו לאנשים עם מוגבלויות, וכך לאפשר לכלל האוכלוסיה להשתמש באתרנו בקלות ובנוחות. באתר זה בוצעו מגוון פעולות להנגשת האתר, הכוללות בין השאר התקנת רכיב נגישות ייעודי.

סייגי נגישות

למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר באופן מלא, יתכן ויתגלו חלקים באתר שאינם נגישים. במידה ואינם מסוגלים לגלוש באתר באופן אופטימלי, אנה צרו איתנו קשר

רכיב נגישות

באתר זה הותקן רכיב נגישות מתקדם, מבית all internet - בניית אתרים.רכיב זה מסייע בהנגשת האתר עבור אנשים בעלי מוגבלויות.

Call Now Buttonצלצלו עכשיו